Windmill
Windmill shrouded in fog at a farm outside of Walker, Iowa

Windmill

Public domain via https://www.burningwell.org/gallery2/v/Objects/Windmill.jpg.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *